reklama

Powiat Cieszyński zakończył kolejne dwie inwestycje drogowe
W trzeciej dekadzie listopada Powiat Cieszyński zakończył rzeczową realizację dwóch zadań drogowych inwestycyjnych, na które pozyskano środki z budżetu państwa – z Funduszu Dróg Samorządowych. Jednostką prowadzącą oba zadania był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

2019-12-10 09:31:51 Starostwo Powiatowe w Cieszynie 125


fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie
 fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

21 listopada br. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S – ul. Główna w Pruchnej – Etap I”.

Wykonawcą robót była firma FBSerwis S.A. z Warszawy, a Nadzór inwestorski sprawowała firma PRO-ADMINI S.C. Przekazanie placu budowy ww. zadania nastąpiło w dniu 13.06.2019 r.

 Zadanie inwestycyjne obejmowało m. in.:

wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 290 m i szerokości jezdni 6,0m z normatywnymi poszerzeniami na łukach poziomych, dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR3;
wykonanie po stronie lewej odcinka chodnika o łącznej długości 241 m i szerokości 2,20 m, następnie na długości 49 m pobocza utwardzonego bitumicznego (w konstrukcji jezdni) o szerokości 1,0 m;
wykonanie po prawej stronie pobocza gruntowego ulepszonego (nawierzchnia destrukt asfaltowy)
o długości 146 m o szerokości 1,0 m, następnie na długości 144 m pobocza utwardzonego bitumicznego (w konstrukcji jezdni) o szerokości 1,0 m;
budowę sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny fi 315, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe
z wpustami krawężnikowo-ulicznymi) oraz umocnionego wylotu do rowu;
wykonanie rowów przydrożnych;
przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi (w ok. 0+151 z ul. Cichą i w km 0+243
z ul. Stawową) poprzez korektę geometrii łuków poziomych;
umocnienie skarpy płytami ażurowymi;
montaż barier energochłonnych;
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń BRD, w tym: wykonanie oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych (znaki aktywne D-6 z światłami pulsacyjnymi koloru żółtego zasilanymi poprzez instalację solarną, detektory ruchu oraz zabudowano w ciągu jezdni aktywne punktowe elementy odblaskowe);
przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, wodociąg, gazociąg);
roboty wykończeniowe – humusowanie, obsianie trawą.
 Wartość zadania wyniosła ok. 1,75 mln zł, z czego 0,75 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, 213 tys. zł stanowi pomoc finansowa Gminy Strumień, a pozostała kwota w wysokości 0,79 mln zł sfinansowana została z budżetu Powiatu.

 Natomiast 27 listopada br odbył się odbiór końcowy zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2608 S od km 4+804,52 do km 5+868,4 zrealizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2608S na odcinku ok. 5,9 km, od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do obrębu skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie”. Wykonawcą robót była firma Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gierałtowic, a Nadzór inwestorski sprawowała firma IND Inżynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matyszczyk z Oświęcimia. Przekazanie placu budowy ww. zadania nastąpiło 19.06.2019 r. 

Zadanie inwestycyjne obejmowało m. in.:

wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 1064 m dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR3, nośności 100 kN,
poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 m (na odcinku od początku opracowania do km 0+55,96 wykonano odcinek przejściowy zmiany szerokości jezdni z 6m do 5,5m),
wykonanie odcinka chodnika o łącznej długości 73 m , o szerokości 2,15 m,
wykonanie obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych o nawierzchni z kruszywa o szerokości 1m,
budowę odcinka kanalizacji deszczowej – instalacji odwadniającej wraz z przebudową przepustu w km 0+628,64,
wykonanie rowów przydrożnych,
umocnienie skarpy koszami siatkowo – kamiennymi oraz zabudowę prefabrykatu oporowego typu „L”,
montaż barier energochłonnych,
wykonanie peronu przystankowego,
przebudowę zjazdów do posesji,
przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Misyjną, ul. Spacerową,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zabudowanie radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) oraz nad przejściem dla pieszych montaż sygnalizacji ostrzegawczej w ramach Docelowej Organizacji Ruchu,
przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, wodociągi, sieć elektroenergetyczna),
wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem oraz nasadzenia kompensacyjne,
roboty wykończeniowe – pobocza gruntowe.
 Wartość zadania wyniosła ok. 3,39 mln zł, z czego 1,61 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, 150 tys. zł stanowi pomoc finansowa Gminy Goleszów, a pozostała kwota w wysokości 1,63 mln zł sfinansowana została z budżetu Powiatu.