reklama

Odwołanie do KIO - co warto wiedzieć na ten temat? W jakich sytuacjach można się odwołać?
Zamówienia publiczne i związane z nimi przetargi nie zawsze przebiegają po myśli uczestników. Jeśli wszystko odbywa się zgodnie z zasadą konkurencji, bez nieuczciwych praktyk, wszystko jest w porządku. Jeśli jednak nie zostały dopełnione jakieś formalne wymogi dotyczące przetargu, a oferta konkurencji i tak została wybrana, to wymaga to wyjaśnienia. Krajowa Izba Odwoławcza może zająć się nieprawidłowościami przy przetargu dotyczącym zamówień publicznych i wezwać do jego unieważnienia i ponownego ogłoszenia. Co warto wiedzieć na temat odwołania do KIO?

Odwołanie do KIO
 Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO - czy jest konieczne i czy można skłonić zamawiającego do zmiany decyzji?

Jeżeli w toku przetargu wykryte zostały uchybienia, to można poinformować o tym zamawiającego wysyłając mu pismo, z zastrzeżeniem, że jeśli uwagi nie zostaną uwzględnione, sprawa zostanie skierowana do KIO, czyli zostanie złożone odwołanie w sprawie przetargu. Z reguły jednak zamawiający jest przekonany o swojej nieomylności w sprawie znajomości prawa zamówień publicznych i takie pismo nie wystarcza. Kolejną kwestią jest to, że oczekiwanie na odpowiedź zamawiającego na pismo, może spowodować, że minie termin na odwołanie do KIO. W przypadku zamówień poniżej progów unijnych jest to 5 dni, a w przypadku tych powyżej tych progów - 10 dni. Lepiej zatem zastanowić się, czy opłacalne jest złożenie odwołania, ile będzie kosztować, wliczając w to wynagrodzenie za sporządzenie odwołania przez radcę prawnego, a także jaka jest szansa na uzyskanie pozytywnego dla siebie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Warto w tej sprawie zasięgnąć opinii radcy prawnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://capitallegal.pl/odwolanie-do-kio/. Specjaliści w zakresie prawa zamówień publicznych przeanalizują sprawę i jeśli będzie możliwa do wygania, przygotują odwołanie do KIO.   

Kiedy przysługuje odwołanie do KIO? 

Warto dowiedzieć się, kiedy może przysługiwać odwołanie do KIO. Otóż jest to możliwe nie tylko w odniesieniu do wyboru danej oferty, ale również w przypadku nieprawidłowego, niekonkurencyjnego opisu przedmiotu zamówienia. Gdy warunki udziału w postępowaniu są ustawione zbyt wysoko lub gdy dokumenty zastrzeżone przez konkurencję nie zostaną odtajnione masz takie prawo. Możesz odwołać się do KIO także gdy konkurent nie został wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej wyceny, gdy Twoja oferta została odrzucona bądź postępowanie zostało unieważnione. Warto również wiedzieć od kiedy rozpoczyna się odliczanie czasu na odwołane. Kiedy chcesz zaskarżyć określenie warunków udziału w postępowaniu, to termin wynosi 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co dotyczy postępowania o wartości poniżej progów unijnych. Gdy chcesz zaskarżyć wybór najkorzystniejszej oferty, wykluczenie cię z postępowania bądź odrzucenie Twojej oferty, masz na to 10 dni od dnia wysłania Ci informacji o tych czynnościach albo 5 dni w przypadku postępowań poniżej progów unijnych.        

Jakie są koszty odwołania do KIO i czy można liczyć na wygranie sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą?  

Należy wiedzieć, że wniesienie odwołania wymaga poniesienia kosztów wpisu. Wpis to opłata za rozpatrzenie sprawy, która wymagana jest przepisami prawa zamówień publicznych. Wpis wnoszony jest na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych. Dla robót budowlanych wynosi 10 tys. zł, a dla dostaw lub usług 7 tys. zł. W przypadku zamówień powyżej progów unijnych opłaty wynoszą: 20 tys. zł - dla robót budowlanych lub 15 tys. zł dla dostaw czy też usług. W przypadku wygrania sprawy Izba zobowiązuje zamawiającego, do zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów wpisu. W przypadku przegranej nie uzyskuje się zwrotu kosztów, a dodatkowo trzeba będzie zwrócić koszt prawnika zamawiającego - do wysokości 3600 zł. Zatem bardzo ważna jest ocena, czy w toku postępowania odwoławczego jest szansa na wygraną. Należy dysponować rzetelnymi dowodami i wszystkie zarzuty zawrzeć w odwołaniu, bo tylko te będą brane pod uwagę. Trzeba też przeanalizować wyniki postępowań w podobnych sprawach.